Distansundervisning 11 januari-24 januari

posted in: Viktig information | 0

Distansundervisning för högstadieelever

Vid terminstart den 11 januari till den 24 januari kommer skolan bedriva fjärrundervisning. Eleverna går efter scheman som finns under respektive klass på hemisdan.

Vi kommer ut med mer info inom kort.

Pressmeddelande för Blekinge läns högstadieskolor- Arabiska

Information gällande distansundervisning högstadiet Arabiska

Information från förvaltningschef Thomas Ringberg och verksamhetschef grundskolan Sofia Olsson:
Smittspridningstakten i Blekinge har under december månad varit mycket hög. Som en följd av detta har belastningen på sjukvården ökat dramatiskt. Blekinges
kommunala högstadieskolor övergår till distansundervisning under perioden 11-24 januari på inrådan av Smittskydd Blekinge. Samråd har skett med smittskyddsläkare och hans bedömning är att risken för smittspridning på högstadieskolor motsvarar den som finns på gymnasieskolorna.
Samtliga kommuner har valt att följa rekommendationerna och planerar nu för att kunna lösa övergången på bästa sätt.
Vår bedömning är att verksamheterna är förberedda för övergång till
distansundervisning. Vi hade ett par dagars övning med distansupplägg för
högstadieskolorna innan jullovet som föll väl ut. Självklart är det en utmaning att driva distansundervisning över lite längre tid och vi måste säkerställa att alla elever oavsett förmåga och förutsättningar får kvalitativ undervisning.


 Skolorna inte är helt stängda, utan det kommer att finnas personal på plats
(delar av personalgruppen kommer att bedriva distansundervisning från
skolan).
 Särskolan är undantagen, då denna elevgrupp anses vara i särskilt stort
behov av närundervisning.
 Det kan finnas elever i behov av särskilt stöd som behöver insatser på plats i
skolan och då görs detta i samråd mellan vårdnadshavare och skola.
 Elevhälsans personal finns fortsatt tillgängliga för kontakt.
 Vad gäller skolluncher så arbetar förvaltningen tillsammans med kostenheten
för att hitta en lösning och mer information kommer i slutet på veckan.
 Är det någon som har problem med internetkoppling eller har behov av annan
hjälp vad gäller IT-utrustning så kontaktas skola/mentor.
 Utgångspunkten är att man följer sitt schema och har den undervisning man
normalt har, men den sker på distans.


Mer information kommer att finnas tillgänglig för alla berörda i slutet av veckan.
Tomas Ringberg, Förvaltningschef
Sofia Olsson, Verksamhetschef grundskola
Region Blekinge, Smittskyddsenheten:
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/smittskyddsenheten/information-om-coronaviruset.html
Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/